O nás

Spoločnosť KONZULTA, k.s., č.lic. 77/2006 SKDP, vznikla v roku 2006 a poskytuje daňovo-poradenské služby. Je členom A.L.T. International - medzinárodnej siete daňovo- poradenských kancelárií hlavne v Európe. Odborným garantom daňovo-poradenskej činnosti spoločnosti KONZULTA, k.s. je Ing. Zuzana Jánošdeáková (č.lic. 611/99 SKDP).

Ing. Zuzana Jánošdeáková pôsobila ako ekonomický poradca u hlavného architekta Magistrátu hlavného mesta Bratislava. V rokoch 1995-1996 bola riaditeľkou odboru priamych daní na Ministerstve financí Slovenskej republiky. Pod gesciu tohto odboru patrila agenda daní z príjmov fyzických osôb a právnických osôb, medzinárodné zdaňovanie, príprava, vypracovávanie a prerokovávanie Zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia so štátmi, s ktorými Slovenská republika nemala tieto zmluvy uzatvorené, správne poplatky, daň z nehnuteľností a dane dedičská, darovacia a daň z prevodu a prechodu nehnuteľností.

Ing. Zuzana Jánošdeáková zastupovala Slovenskú republiku v Paríži na prístupových rokovaniach do OECD a rovnako zastupovala Slovenskú republiku pri príprave, spracovaní a prerokovaní medzinárodných Zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.

Od roku 1999 je členkou Slovenskej komory daňových poradcov. Ako členka metodických komisii SKDP pre daň z príjmov fyzických osôb, daň z príjmov právnických osôb, dane z pridanej hodnoty, správy daní a daňového poriadku a medzinárodné dane sa aktívne venuje zúčastňuje na tvorbe legislatívy v metodickej oblasti daní.

Daňové poradenstvo

  Karloveské rameno 4A
      Bratislava
      841 04

  +421 918 547 526

  info@konzultaks.sk